Vnitřní řád alergologické ambulancePACIENT JE VŽDY POVINEN ŘÍDIT SE POKYNY ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU.

 

Povinnosti pacienta při poskytování zdravotních služeb

 1. Dodržovat navržený individuální léčebný a diagnostický postup zdravotnickým personálem.

 2. Pravdivě informovat ošetřující zdravotnický personál o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních onemocněních, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.

 3. Chovat se dle zásad slušného chování k zdravotnickým pracovníkům a řídit se jejich pokyny.

 4. Dodržovat zásady občanského soužití a dobrých mravů ve vztahu ke spolupacientům, jejich případným zákonným zástupcům a zdravotnických pracovníků. Nikoho verbálně nenapadat, nekřičet ani nezvedat hlas.

 5. Nepožívat před a během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 6. Je zakázáno pořizování jakýchkoliv fotografií, videonahrávek nebo audionahrávek ve všech prostorách zdravotnického zařízení bez souhlasu pověřeného vedoucího pracovníka a bez souhlasu osob, které by případně měly být natáčeny nebo fotografovány.

 7. Pacient je povinen řídit se tímto vnitřním řádem.

Registrace

 1. ALERGOMED (dále jen zdravotnické zařízení) poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze svým registrovaným pacientům.

 2. Pacient může požádat o registraci ve zdravotnickém zařízení, jestliže je starší 18 let, u mladších pacientů může požádat o registraci jejich zákonný zástupce.

 3. K registraci do zdravotnického zařízení se pacient musí prokázat průkazem zdravotní pojišťovny.

 4. V případě pacienta, který nemluví česky, je na pokyn zdravotnického personálu nutné, aby měl s sebou překladatele.

Provozní doba a ordinační doba

 1. Provozní / ordinační doba je zveřejněna na vstupních dveřích do zdravotnického zařízení a na webových stránkách společnosti ALERGOMED.

 2. V této době jsou v ordinaci přítomni zdravotničtí pracovníci a poskytují zdravotní služby registrovaným pacientům.

 3. Do zdravotnického zařízení pacient vstupuje v doprovodu maximálně 1 osoby.

Objednání na vyšetření

 1. K vyšetření ve zdravotnickém zařízení se pacienti vždy objednávají. Ve výjimečných případech lze provést vyšetření pacienta i bez předchozí domluvy.

 2. Čas, na který je pacient objednán, nepředstavuje čas, kdy pacient vstupuje do ordinace, ale čas, od kdy je pacient přítomen v čekárně.

 3. Vzhledem k charakteru a chodu ambulance může dojít k posunutí času objednání, někdy i o delší časový interval. Příčiny mohou být různé:

  1. Do ordinace se dostaví pacienti, kteří potřebují vzhledem k charakteru svého onemocnění od personálu akutní/přednostní ošetření.

  2. Jiné nepředvídatelné situace.

  3. Technické poruchy / výpadek proudu, vody, počítačové techniky aj.

  4. Čas ošetření některého z předchozích pacientů se prodlouží závažností nebo komplikacemi jiného jeho onemocnění.

 4. Ve výše uvedených situacích žádáme všechny čekající pacienty o pochopení a toleranci.

 5. Je nutné, aby se objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, předem omluvil a neblokoval tak rezervovaný čas jiným pacientům.

Průběh vyšetření

 1. Při vstupu do recepce vždy předkládejte průkaz zdravotní pojišťovny.

 2. Lékař provádí vyšetření zpravidla v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry nebo lékaře. Některá vyšetření (např. vyš. TK, odběry, spirometrie aj.) mohou být prováděna zdravotní sestrou v sesterně.

Mimořádné epidemiologické situace

 1. Pacient je povinen řídit se vždy pokyny personálu.

 2. Při návštěvě zdravotnického zařízení je nutné dbát na dodržení rozestupů (2 metry) v čekárně.

 3. Do zdravotnického zařízení vstupuje pacient vždy pouze s ochrannými pomůckami.

 4. Do zdravotnického zařízení vstupuje pacient v doprovodu max. 1 osoby.

Oznamování změn

Registrovaný pacient je povinen co nejdříve nahlásit zdravotnickému zařízení veškeré důležité změny týkající se osobních údajů (jméno, bydliště, telefon, e-mail a další) a pojištění (druh a změna pojišťovny).

Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem lékaře. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient či jeho zákonní zástupci. Dokumentaci však nelze vynášet z ordinace. Kopie si musí pacient pořídit přímo v ordinaci za úplatu dle platného ceníku.

Odmítnutí přijetí pacienta do péče (§ 48 zákona č. 372/2011 Sb.)

 1. Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud:

  1. by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,

  2. není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace, či ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.

 2. Poskytovatel může ukončit péči o pacienta v případě, že:

  1. pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, nebo s poskytováním zdravotních služeb vysloví souhlas, ale neřídí se vnitřním řádem a jeho chování přitom není způsobeno zdravotním stavem,

  2. přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta; ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

Důsledky porušení vnitřního řádu

Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem (§48 odst. 2 zákona o zdravotních službách č.372/2011Sb.)

2018-2021 © AlergoMed | Vyvinuto a provozováno s whitewolf.cz