Ochrana osobních údajů

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají. Zpracování osobních údajů subjektů, tj. pacientů a jiných fyzických osob, společností Alergomed s.r.o. je prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním, musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality a musí být v rovnováze s dalšími základními právy.


Společnost Alergomed s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje, týkající se fyzických osob (pacientů, zaměstnanců, a dalších osob). Většina osobních údajů těchto osob je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených společnosti Alergomed s.r.o. zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o fyzických osobách se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob nebo jejich zákonných zástupců. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají buď souhlasu fyzické osoby (zákonného zástupce), nebo jinému právnímu titulu (např. uzavření smlouvy, oprávněný zájem společnosti Alergomed s.r.o., apod.). Taková zpracování však společnost Alergomed s.r.o. provádí jen výjimečně.


Ochrana osobních údajů fyzických osob se vztahuje jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak na manuální zpracování. V zásadách a pravidlech ochrany fyzických osob, které společnost Alergomed s.r.o. uplatňuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů, respektuje společnost Alergomed s.r.o. jejich základní práva a svobody, zejména právo na ochranu osobních údajů těchto osob. Společnost Alergomed s.r.o. dále respektuje práva fyzických osob (zákonných zástupců), která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny údaje o fyzické osobě, kterou lze identifikovat. Společnost Alergomed s.r.o. zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů, vykonávaných při poskytování zdravotních služeb, nebo z důvodu oprávněných zájmů společnosti Alergomed s.r.o. Společnost Alergomed s.r.o. zpracovává osobní údaje fyzických osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj. s Nařízením EU č. 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů–„GDPR“). Přesto má každá dotčená fyzická osoba (zákonný zástupce), právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají konkrétní situace dotčené osoby. Společnost Alergomed s.r.o. pak této osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů společnosti Alergomed s.r.o., které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod.


Zpracování osobních údajů společností Alergomed s.r.o. je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem, je pro pacienty a jiné fyzické osoby a jejich zákonné zástupce transparentní, a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupná a srozumitelná. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu pacientů nebo jejich zákonných zástupců, nebo jiných fyzických osob, jsou tyto osoby upozorněny na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva, která existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní a jsou vždy stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je přiměřený a omezený pouze na údaje nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů.


Společnost Alergomed s.r.o. má odpovědnost za veškerá zpracování osobních údajů, která provádí. V souvislosti s přechodem na novou legislativu pro ochranu osobních údajů v EU, tj. Nařízení EU 2016/679, provedla společnost Alergomed s.r.o. posouzení vlivu všech zpracování na zabezpečení a ochranu osobních údajů, s cílem zjistit pravděpodobnost a závažnost rizik v procesu zpracování osobních údajů. Při tomto posouzení zohlednila společnost Alergomed s.r.o. povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a zdroje rizik.


Společnost Alergomed s.r.o. přijala opatření k zabezpečení procesů zpracování osobních údajů, systémů, informací a dat a konkrétní technická, organizační a bezpečnostní opatření tak, aby zajistilo soulad s Nařízením EU. Součástí opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou také pravidelná školení zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje pacientů, nebo jiných fyzických osob. Od zaměstnanců na všech úrovních je vyžadován odpovědný, iniciativní a tvořivý přístup a respektování pravidel, stanovených pro zabezpečení osobních údajů. Technická a organizační opatření jsou rozpracována v interních dokumentech a směrnicích společnosti Alergomed s.r.o.
 


Pro objednání volejte naše pracoviště:

Třinec

Nemocnice Podlesí
Konská 453

Tel.: 558 304 590


 

Český Těšín
Nemocnice Č. Těšín,

pavilon G (vedle divadla)
Ostravská 783

Tel.: 724 985 863


Jablunkov
Polyfunkční dům

Bukovecká 106

Tel.: 558 337 033

 

 

 

 

 

Alergologie Frýdek-Místek